Koalicija Za Život NVO

Početak » Posts tagged 'zakon'

Tag Archives: zakon

Kategorije Categories

ARHIVA ČLANAKA

TROJANSKI KONJ

Svima nam je više ili manje poznata priča o Trojanskom konju.

Elem, videći da ni posle deset godina opsade ne mogu da probiju zidine Troje , Grci su smislili lukavstvo, napravili su šupljeg drvenog konja i u šupljinu smestili ratnike . Grčka vojska je kao tobož napustila ratište a Trojanci su konja , pošto ih je u to ubedio grčki špijun , prihvatili kao znak dobre volje i simbol prekida dugogodišnje opsade. Bilo je u Trojanaca i onih koji su upozoravali da je u pitanju klopka i zla namera, ali im niko nije verovao. I tako, dok su Trojanci proslavljali „pobedu“, iz konja su izašli sakriveni grčki ratnici i otvorili kapije Troje kako bi ostatak vojske ušao u grad. Epilog – grad je opljačkan, muškarci pobijeni a žene i deca odvedeni u ropstvo.

U Srbiji je 2009 godine donet Zakon o dobrobiti životinja , koji je jedan od naprednijih zakona u svetu, posebno u delu koji se odnosi na kućne ljubimce. Precizno je definisana obaveza svih lokalnih samouprava da obezbede na svojoj teritoriji prihvatilišta za napuštene životinje kao i službu koja će ih sklanjati sa ulice .

Pravilnikom o uslovima koje trebaju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni , a koji je na Zakonu o dobrobiti zasnovan akt ,određeni su uslovi koje ovi objekti moraju da ispune da bi se mogli upisati u Registar objekata i da bi mogli dobiti rešenje za rad.

Click to access Pravilnik%20o%20uslovima%20koje%20moraju%20da%20ispunjavaju%20prihvatilista%20i%20pansioni%20za%20zivotinje.pdf

Takav, na Zakonu zasnovan pravilnik postoji i za odgajivačnice.

Click to access odgajivacnice.pdf

Zakon je predvideo sankcije i za pravna i za fizička lica , za različite vidove zlostavljanja, zanemarivanja i nehumanog postupanja sa životinjama .

2015 Udruženja su se srela sa mogućnošću izmene Zakona o dobrobiti životinja . Promene koje je tada pripremilo Ministarstvo poljoprivrede bile su takve da bi njihovim usvajanjem „prava“ životinja bila i te kako redukovana . Jedna od najopasnijih predviđenih izmena bila je suštinska izmena definicije dobrobiti koja je po novom predlogu trebala da označava stepen prilagodljivosti životinje na spoljne uslove . U praksi je to značilo da čovek nije dužan da obezbedi uslove dobrobiti već je dobrobit životinje njena mogućnost da se prilagodi spoljnim uslovima. Bilo je tu još toga, predlog uspostavljanja karantina za napuštene životinje , iz kojeg bi se one mogle otuđivati i prodavati trećim licima, recimo za eksperimente. Tada smo branili, i odbranili Zakon o dobrobiti.

Ono na šta smo tada ukazivali, ponavljamo i sada kada su okolnosti nešto drugačije a zagovornik promena nije država već pojedinci koji traže pooštravanje zakona , zanemarujući činjenicu da se ni postojeće odredbe nisu primenjivale i da od donošenja Zakona, do danas država i njeni organi nisu učinili ništa da bi obezbedili njegovu primenu. Da jesu, red bi odavno već bio uveden u oblasti dobrobiti životinja.

Poznavaocima situacije jasno je da svaki ulazak Zakona u skupštinsku raspravu gde poslanici SNS imaju većinu za predlaganje amandmana i odlučivanje ,otvara mogućnost vraćanja uzgoja krznašica, uvođenje zakonite eutanazije nakon određenog vremenskog perioda koje životinje provedu u prihvatilištima po ugledu na evropske zakone, dozvoljene trke pasa, prodaju napuštenih pasa i mačaka trećim licima i mnogo štošta još.Jer,niko nakon ulaska Zakona u skupštinu nema kontrolu nad time šta će se u njemu menjati.Može se promeniti sve, oni predlože, imaju većinu i usvoje.To je svima jasno.Ili bar svima.

Zato se pitamo šta je pozadina zahteva Fondacije Levijatan za čačkanje Zakona o dobrobiti radi pooštravanja kazni ako se zna da se zakon nije adekvatno primenjivao ? Zar nije logično i svrsishodno izvršiti pritisak , koji već veliki broj organizacija civilnog društva vrši na Ministarstvo i Upravu i tražiti da državni organi obezbede primenu Zakona, i tako doći do cilja bez rizika .Ne otvarati Pandorinu kutiju , koja se neće zatvoriti tek tako. Koja nosi različita zla a koju niko od nas ne može da zatvori. To može samo vlast koja ima skupštinsku većinu.

Upućeni kažu da se inicijativi već raduje Marjan Rističević , predsednik skupštinskog odbora za poljoprivredu koji zastupa interese UNO Serbia odgajivača činčila . I eto nama, u Trojanskom konju, povratka uzgoja krznašica. A onda i ostalo. Učinjena šteta biće nepopravljiva.

Zato se vraćamo na početak priče o Trojanskom konju. Pročitajete je još jednom. Poučna je. Kaže da je danas i ovde u pripremi nešto slično .

. MiRa

***********************************

Deo iz „Zakona o dobrobiti životinja“

https://www.youtube.com/watch?v=6j_6JqjYrlQ&list=UU716yrYJ37dyw9MgVkz1dRw&index=24

VI KAZNENE ODREDBE

Član 82

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) prema životinji ne postupa sa pažnjom dobrog domaćina u skladu sa članom 6. stav 4. tačka 1) ovog zakona;

2) ne obezbedi blagovremeno veterinarsku pomoć životinji u skladu sa članom 6. stav 4. tačka 2) ovog zakona;

3) zlostavlja životinju (član 7. stav 1. tačka 1);

4) napusti, odnosno odbaci životinju čiji opstanak zavisi neposredno od čoveka (član 7. stav. 1. tačka 2);

5) drži, odnosno reprodukuje životinju na način kojim joj se nanosi bol, patnja, strah i stres (član 7. stav 1. tačka 4);

6) prisiljava životinju na uzimanje hrane, ako to nije u zdravstvene ili naučnoistraživačke svrhe (član 7. stav 1. tačka 5);

7) koristi tehničke uređaje ili druga sredstva kojima se životinja kažnjava i kojima se utiče na njeno ponašanje, uključujući bodljikave ogrlice ili sredstva za obuku ili gonjenje upotrebom električne energije ili hemijskih materija, osim u obuci službenih pasa, suprotno članu 7. stav 1. tačka 6) ovog zakona;

8) hvata životinju zamkama kojima joj se nanosi bol ili povreda (član 7. stav 1. tačka 7);

9) povećava agresivnost životinje selekcijom ili mehaničkim metodama (član 7. stav 1. tačka 8);

10) vrši nahuškavanje životinje na ljude ili druge životinje, osim u postupku dresure službenih životinja (član 7. stav 1. tačka 9);

11) koristi žive životinje za ishranu drugih životinja, osim ako je to jedini način za ishranu tih životinja (član 7. stav 1. tačka 10);

12) koristi žive životinje kao mamce za lov ili obuku drugih životinja (član 7. stav 1. tačka 11);

13) organizuje trke životinja na način kojim se prevazilaze fizičke mogućnosti životinja i životinjama nanosi povreda, bol, patnja, strah i stres (član 7. stav 1. tačka 12);

14) reprodukuje životinju suprotno članu 7. stav 1. tačka 13) ovog zakona;

15) pusti u divljinu reprodukovanu, othranjenu i pripitomljenu divlju životinju ako nije prethodno pripremljena za preživljavanje u takvom životnom okruženju (član 7. stav 1. tačka 14);

16) dodeljuje životinje kao nagradu u igrama na sreću (član 7. stav 1. tačka 15);

17) koristi doping, stimulanse i druge supstance koje se koriste radi bržeg razvoja životinje i poboljšanja proizvodnih i fizičkih osobina (član 7. stav 1. tačka 16);

18) hrani ili napaja životinju supstancama koje načinom upotrebe ili sadržajem mogu da izazovu nepotrebnu patnju ili bol životinje (član 7. stav 1. tačka 17);

19) izlaže životinju direktnom uticaju nepovoljnih vremenskih prilika ili nedostatku kiseonika (član 7. stav 1. tačka 18);

20) propagira aktivnosti koje su ovim zakonom zabranjene, osim ako se time ukazuje na negativne posledice takvih aktivnosti (član 7. stav 1. tačka 20);

21) održava borbe između životinja ili između životinja i ljudi, odnosno organizuje klađenje ili se kladi u borbama između životinja (član 7. stav 1. tačka 22);

22) drži, reprodukuje, obučava ili vrši promet životinja, kao i ako stavlja na raspolaganje objekte, zemljište ili materijalna sredstva drugom licu radi borbe između životinja ili između životinja i ljudi (član 7. stav 1. tačka 23);

23) ubija i zlostavlja životinju radi proizvodnje filmova, reklama i drugih dela na filmskoj traci, video traci i drugim nosačima slike i tona ili ako stavlja u promet, iznajmljuje i javno prikazuje takav film, reklamu ili drugo delo (član 7. stav. 1. tačka 24);

24) daje lekove, medicinska sredstva i druga slična sredstva koja nemaju za cilj dijagnostiku, preventivu, lečenje životinje i poboljšanje njenog zdravstvenog stanja, a koje mogu dovesti do promene u ponašanju, fizičkim i psihičkim sposobnostima životinje (član 7. stav 1. tačka 25);

25) poseduje, upotrebljava i prodaje lekove i supstance u cilju dopingovanja životinja (član 7. stav 1. tačka 26);

26) podstiče, podržava, pomaže i prikriva doping životinja (član 7. stav 1. tačka 27);

27) obavlja obuku životinja suprotno članu 7. stav 1. tačka 28) i članu 10. stav 2. ovog zakona;

28) upotrebljava otrove i druga hemijska sredstva koje izazivaju bol, patnju i smrt životinja, osim u cilju kontrole populacije glodara (član 7. stav 1. tačka 29);

29) prodaje ili poklanja kućne ljubimce licima mlađim od 18 godina bez dozvole roditelja ili staratelja (član 7. stav 1. tačka 30);

30) lovi izgubljene i napuštene kućne ljubimce (član 7. stav 1. tačka 31);

31) zanemaruje životinje lišavanjem osnovnih životnih potreba (član 7. stav 1. tačka 32);

32) zloupotrebljava lekove na životinjama (član 7. stav 1. tačka 33);

33) navikava životinje na aktivnosti koje su za nju neprirodne i samouništavajuće (član 7. stav 1. tačka 34);

34) drži, reprodukuje i koristi divlje životinje u cilju izlaganja u cirkusima i na takmičenjima i priredbama i izložbama suprotno članu 7. stav 1. tačka 35) ovog zakona;

35) drži, reprodukuje, uvozi, izvozi i lišava života životinje isključivo radi proizvodnje krzna i kože (član 7. stav 1. tačka 37);

36) organizuje cirkuse, izložbe, takmičenja i priredbe suprotno odredbama člana 8. st. 1, 2. i 4. ovog zakona;

37) promeni lokaciju javnog prikazivanja životinja suprotno članu 8. stav 5. ovog zakona;

38) ne poseduje rešenje o odobrenju korišćenja životinje radi proizvodnje filma, reklame i drugog dela na filmskoj traci, video traci i drugom nosaču slike i tona (član 9. stav 1);

39) obučava životinje, a nije upisan u Registar lica za obuku životinja iz člana 11. stav 1. ovog zakona;

40) koristi životinje za rad suprotno članu 12. ovog zakona;

41) obavlja intervencije na životinjama suprotno čl. 13. i 14. ovog zakona;

42) liši životinju života suprotno članu 15. ovog zakona;

43) liši životinju života na javnom mestu suprotno članu 16. ovog zakona;

44) liši životinju života bez prethodnog omamljivanja u slučaju koji nije predviđen ovim zakonom (član 17. stav 2);

45) liši životinju života suprotno članu 17. stav 3. ovog zakona;

46) drži, uzgaja i stavlja u promet životinju u objektima koji nisu upisani u Registar objekata (član 18. stav 2);

47) drži životinju, a nije obezbedio uslove iz čl. 20. i 21. ovog zakona;

48) prevozi životinju a nije upisan u Registar prevoznika životinja, odnosno prevozi životinju bez ovlašćenja za prevoz iz člana 22. ovog zakona;

49) prevozi životinju a ne poseduje plan prevoza životinje u skladu sa članom 24. stav 1. ovog zakona;

50) životinje u toku prevoza ne prati pratilac u skladu sa članom 24. stav 3. ovog zakona;

51) prilikom gonjenja, utovara, pretovara, istovara i u toku prevoza nanosi bol, patnju, povrede, odnosno lišava životinju osnovnih fizioloških potreba ili prouzrokuje smrt životinje (član 25. stav 1);

52) mesta na kojima vrši utovar, pretovar ili istovar životinje, kao i mesta za odmor i kontrolne stanice ne ispunjavaju uslove za zaštitu života i dobrobiti životinja (član 25. stav 4);

53) prevozi životinje suprotno članu 26. ovog zakona;

54) radi obuzdavanja životinja koristi sredstva koja prouzrokuju bol i patnju (član 28. stav 3);

55) vrši klanje životinja bez stručnog i na propisan način izvedenog omamljivanja (član 29. stav 1);

56) radi omamljivanja životinja koristi sredstva iz člana 29. stav 2. ovog zakona;

57) vrši klanje životinja bez prethodnog omamljivanja u slučaju koji nije propisan ovim zakonom (član 30. stav 1);

58) omamljivanje i klanje životinja ne obavlja obučeno lice u skladu sa članom 31. stav 1. ovog zakona;

59) sprovodi ogled na životinjama, a ne poseduje rešenje o odobrenju sprovođenja ogleda na životinjama (član 34);

60) ne odredi stručno lice za zaštitu dobrobiti životinja (član 35. stav 2);

61) sprovodi ogled na životinjama suprotno odredbama člana 36. ovog zakona;

62) sprovodi ogled na životinjama koje nisu u vlasništvu, odnosno posedu lica registrovanih za držanje, reprodukciju i promet oglednih životinja (član 37. stav 1);

63) sprovodi ogled na životinjama u nedozvoljene svrhe (član 38);

64) sprovodi ogled na životinjama suprotno odredbama čl. 39, 40, 41. i 42. ovog zakona;

65) ne vodi i ne čuva evidenciju o držanju, reprodukciji, prometu i sprovođenju ogleda na životinjama (član 43. st. 1. i 5);

66) sprovodi ogled na životinjama u obrazovne svrhe suprotno članu 44. ovog zakona;

67) vrši publikovanje naučnih radova, u slučaju da je ogled na životinjama sproveden suprotno odredbama ovog zakona (član 45);

68) sprovodi genetske modifikacije i manipulacije u ogledima na životinjama suprotno svrsi za koju je odobreno sprovođenje ogleda (član 46);

69) ne obezbedi kućnom ljubimcu uslove iz člana 53. ovog zakona;

70) se bavi reprodukcijom kućnih ljubimaca u komercijalne svrhe, a ne brine o zaštiti zdravlja, života i dobrobiti legla (član 56. stav 1);

71) drži, odnosno reprodukuje i koristi kućne ljubimce u nedozvoljene svrhe (član 57);

72) drži i reprodukuje divlje i egzotične životinje kao kućne ljubimce bez odobrenja (član 58. stav 1);

73) divljim i egzotičnim životinjama koje se drže i reprodukuju kao kućni ljubimci ne obezbedi uslove iz člana 58. stav 2. ovog zakona;

74) prodaje kućne ljubimce u objektima za prodaju kućnih ljubimaca ili odgajivačnicama koje nisu upisane u Registar objekata, kao i ako vrši promet pasa i mačaka u prodavnicama životinja (član 59. stav 1);

75) ne vodi evidenciju o broju prodatih životinja, kretanju, ishrani i lečenju životinja (član 59. stav 2);

76) ne izda pismeno uputstvo o načinu držanja za svaku prodatu životinju (član 59. stav 3);

77) ne ispunjava uslove za zaštitu dobrobiti životinja u pansionu i prihvatilištu (član 61. stav 1);

78) ne vodi i ne čuva evidencije iz člana 63. stav 3. ovog zakona;

79) ne obezbedi veterinarsku pomoć životinji (član 65. stav 1. tačka 2);

80) drži i uzgaja životinje u zoološkom vrtu, odnosno mini zoološkom vrtu, prihvatilištu, odnosno odgajalištu za divlje životinje, a ne ispunjava uslove (član 71);

81) zoološki vrt, prihvatilišta, odnosno odgajališta za divlje životinje ne ispunjavaju uslove propisane u članu 72. ovog zakona;

82) vrši promet divljih životinja koje su pod posebnim režimom zaštite suprotno članu 73. ovog zakona

Ne zaboravimo- Suština izmena zakona o Dobrobiti Životinja

IZMENE ZAKONA O DOBROBITI ŽIVOTINJA PREDLOŽENE 2015. GODINE A KOJE SE NE SMEJU PRIHVATITI U CILJU OČUVANJA LJUDSKOSTI I HUMANOSTI
Zakon o dobrobiti životinja (Sl.glasnik RS br.41/2009) obezbedjivao je minimalnu zaštitu životinjama i štitio ih je samo u okvirima koji ne ugrožavaju političke i ekonomske interese ljudi. Posle šest godina , u kojima je veoma malo uradjeno na istinskoj primeni zakonskih odredbi, predlagač pred javnost izlazi sa radnom verzijom novog Zakona.Nakon upoznavanja sa ovim nacrtom,saglasni smo da se radi o restriktivnom zakonu, punom nepoznanica,nedefinisanih prava i obaveza,što otvara mogućnost za različita tumačenja, korupciju I podsticaj razvoju najnižih ljudskih osobina.
Takodje, nacrt koji je javnosti dat na uvid nije radjen u skladu sa najnovijim tendencijama u zakonodavstvu zemalja clanica EU, iako predlagač tvrdi da se vodio potrebom usaglašavanja Zakona RS sa Direktivama EU. Očigledno je da prilikom izrade nacrta nije ni objektivno sagledano trenutno stanje u oblasti zaštite životinja,a nije ni uvažena činjenica da je stepen ljudske svesti o etičkoj neprihvatljivosti zlostavljanja životinja u Srbiji na daleko nižoj stepenici od svesti gradjana zapadnoevropskih zemalja, a kazne se ne primenjuju.
Smatramo da PROMENA DEFINICIJE DOBROBITI KOJA IZ OBEZBEÐIVANJA USLOVA od strane ljudi postaje STANJE PRILAGOÐENOSTI ORGANIZMA, predstavlja suštinsku promenu Zakona, koji umesto da bude zakon, koji životinjama obezbedjuje i dalje makar minimum prava i pažnje, postaje zakon koji ljude oslobadja bilo kakve odgovornosti u postupanju sa njima.
Nedopustivo je da se u Zakon kao njegova baza unese jedna zamena teza po kojoj se od životinje očekuje da svoj organizam prilagodi uslovima života,bez obzira u kolikoj meri joj te uslove i potrebe čovek obezbeduje.
Ovakva postavka može biti shvaćena samo kao zla namera predlagača,koji želi da na temeljima ovog pravnog monstruma postavi nacionalnu strategiju ne samo o regulisanju brojnosti populacije bezdomnih pasa i mačaka,već I obezbedi uslove za otvaranje ogromnih Fabrika Farmi stoke, gde su uslovi života zbog ograničenog prostora I velikog broja životinja neprimereni istinskim potrebama životinja. U slučaju pasa I mačaka smeštenih u prihvatilišta, jasna je namera da se nakon subjektivne procene veterinara i utvrdivanja neprilagodenosti zivotinje ona u skladu sa zakonom i ubije, a u slučaju Fabrika Farmi radi se o legalizaciji neuslova dovoljnih za život, skučen prostor, nemogućnost kretanja, nedostatak sunčevog svetla, život u fekalijama.
BRISANJE ZABRANE O DRŽANJU,REPRODUKCIJI,UVOZU, IZVOZU I LIŠAVANJU ŽIVOTA ŽIVOTINJE ISKLJUČIVO RADI PROIZVODNJE KRZNA I KOŽE bio bi veliki korak unazad za Srbiju. Ovaj predlog svakako nije učinjen u svetlu zaštite nacionalnog interesa. Naprotiv, u pitanju je lični interes manje grupe ljudi,čiji se profit iz ko zna kojih razloga stavlja iznad interesa države.Problem postojanja ove industrije na tlu naše zemlje,te nastojanje da se njen rok produži,može se smatrati i političkim pitanjem,jer predstavlja nepoštovanje vrednosti na kojima EU insistira.
U korak sa civilizovanom Evropom ne možemo ići sigurno sa farmama činčila,nutrija, lasica i sa svim onim otpadom i zagadjenjem prirodnih resursa, koje one imaju za posledicu.O patnji životinja koje plešu, dok čekaju da budu ubijene (gledano samo kroz ružičaste naočare interesne grupe krznaša),nema potrebe dodatno govoriti.Ona je ljudima dobro poznata..

mrtva tela

Odrane krznasice

Problematika kladjenja,vezana za borbe životinja po važećem Zakonu,i najava BRISANJA ZABRANE KLADJENJA otvorila je čitav niz pitanja.Verujemo da je predlagač upoznat sa najnovijim tendencijama u svetu koje se tiču organizovanja trka pasa. Legalne trke pasa postoje još samo u osam država na svetu.Industrija koja je svojevremeno bila vrlo profitabilna,značajno se osipa, a više od polovine trkačkih staza je zatvoreno pod pritiskom javnosti u zemljama gde su trke legalne. Koncept Zakona u kome je zabranjeno organizovati trke životinja na način kojim se prevazilaze njihove fizičke mogućnosti (dakle ukoliko se te mogućnosti ne prevazilaze dozvoljeno je)pri čemu se briše zabrana organizovanja kladjenja i samog kladjenja,otvara put uvodjenju trka pasa i slobodnog organizovanja kladjenja za taj „sport“ koji je u istoj meri krvav kao i zabranjene borbe životina.

hrtovi trke1

Trke pasa

IZMENA SVRHE U KOJE SE OGLEDNE ŽIVOTINJE MOGU KORISTITI od naučnoistraživačke ,biomedicinske i obrazovne u ogledne i druge naučne svrhe , kao I IZMENA DEFINICIJE KORISNIKA OGLEDNIH ZIVOTINJA u pravno lice koje eksperimente može koristiti bilo radi sticanja dobiti ili ne, otvara mogućnost vršenja eksperimenata iskljucivo radi dobiti,gde ce se dobrobit zivotinja narušavati bez ikakve ili sa minimalnom naučnom osnovom.
To potvrdjuje I brisanje člana koji definiše ciljeve sprovodjenja ogleda, a koji je svrhu ogleda strogo ograničavao. Sada su svi ciljevi ogleda dozvoljeni. A ovo nas takodje uvodi I u sferu eksperimentisanja na genetskoj modifikaciji bića, koja je po novim izmenama dozvoljena .

eksperimenti-nad-zivotinjama-u-laboratoriji-za-majmune-1436348421-crop_lede

eksperimentisanje obicno bez ikakvog osnova sem profita

Verbalno brutalizovanje samog zakona MENJANJEM REČI LIŠAVANJE ŽIVOTA REČJU UBIJANJE, i BRISANJE DUŽNOSTI SVAKOG GRADJANINA REUBLIKE SRBIJE DA SPREČI I PRIJAVI Ministarstvu nadležnom za poslove veterine ,odnosno Ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove SVE OBLIKE ZLOSTAVLJANJA govori u prilog oceni da se Zakon menja u pravcu oslobadjanja pojedinca i društva u celini od bilo kakvih odgovornosti vezanih za zastitu životinja što je suprotno savremenim i civilizovanim drustvima. I još opasnije, pojedinci se namerno usmeravaju ka navikavanju na ubijanje I ćutanje o tome.
Vec smo govorili o verbalnoj brutalizaciji Zakona menjanjem reci LISAVANJE ZIVOTA recju UBIJANJE.Da se ovakva brutalizacija nece zadrzati samo na papiru jer se Zakon i menja da bi se promene primenjivale, govori nam cinjenica da se i prilikom tog postupka ostavlja mogućnost zakonitog kršenja osnovnih načela EU o životinji kao osećajnom biću,a životinja izlaže dugotrajnom mučenju u bilo kom vidu pre potpune smrti,ukidanjem odrednice o trenutnoj smrti. Ovo je posebno veliki interes klaničara.
Takodje,BRISANJE postojeće DEFINICIJE KLANJA ŽIVOTINJA, koja je klanje određivala kao postupak lišavanja zivota kojI uključuje obuzdavanje , omamljivanje I iskrvarenje životinje I UVOĐENJE nove definicije gde je klanje zivotinje ubijanje životinja, koje su namenjene za ishranu ljudi, vezuje se za uslove života I smrti životinja na farmama fabrikama, gde se potpuno zanemaruje savremena tendencija zdravog uzgoja.
Svesni smo činjenice, da za sada ljudsko društvo svoju ishranu bazira na mesu kao ali i činjenice da svakodnevno raste svest ljudi o tome da meso životinja zlostavljanih u fabrikama farmama ,izloženo genetičkim promenama i agresivnim metodama rasta i razvoja nije , ne samo neadekvatno već su i opasno po ljudsko zdravlje.U tom kontekstu ističemo potrebu praćenja savremenih trendova zdrave organske ishrane,a to nisu sigurno životinje i njihovi proizvodi bombardovani raznim preparatima,hormonima i diskutabilnim lekovima.
klanica
PRIHVATILIŠTE ZA PSE I MAČKE postaje objekat koji služi za privremeni ili trajni smeštaj ovih životinja,iz koga se definicijom odstranjuje postojanje pomoći i nege za životinje u prihvatilistu. Ovakvo definisanje je neprihvatljivo sa stanovišta zaštite zdravlja životinja.
Potpuno ostaju nejasni motivi za ovu restrikciju, osim ako se njome želi vlasnik prihvatilišta koji posle određenog vremena postaje i vlasnik životinja u njemu,osloboditi troškova i odgovornosti za štićenike prihvatilišta,a to opet otvara temu o stvarnoj nameri predlagača i potvrđuje naše ukazivanje da će se ovakva zakonska osnova koristiti za „prirodno“ smanjenje populacije bezdomnih životinja,koje će usled nedostatka nege i pomoći ,pokazati neprilagodjenost organizma uslovima prihvatilišta,te kao takve,subjektivnom procenom veterinara biti ubijene u skladu sa depopulacijom vrste. One koje prežive moći ce da se prodaju za oglede,za bordele,za borbe životinja,kao hrana zoovrtovima i sl.

11667470_10207317145592930_46627094219908575_n

ovo su azili mucilista

I pored upornih tvrdnji Ministarstva da napušteni psi I mačke ne postaju vlasništvo Karantina , članom 68 se to demantuje jer „Izgubljene I napuštene životinje, kao I proizvodne I radne životinje smeštaju se u KARANTNIN, koji obezbedjuje organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom koji uredjuje veterinarstvo.Ako se životinjama iz st.1 I 2 ovog člana u U ROKU OD SEDAM DANA od dana smeštaja u karantin, ne pronadje vlasnik životinja postaje vlasništvo karantina.Izgubljene i napuštene životinje sigurno su u većini bezdomni psi i mačke,jer su u citiranom članu posebno napomenute radne i proizvodne životinje.
Iznenadjujuca je PROMENA DEFINICIJE KUĆNOG LJUBIMCA, gde se uvodi termin ljubimac za razonodu,koji je očito različit od onog za druženje jer da nije, ne bi bilo potrebe pominjati ga. U Srbiji postoji seksualno nasilje nad životinjama. To je tema o kojoj se manje govori, ali to nikako ne znači da je obim takvog nasilja mali.
U postojećem Zakonu,pominje se seksualno nasilje kao vid fizičkog zlostavljanja i to samo ako se njime narušava fizička celovitost oštećenjem tkiva i organa,ali nema zabrane koja se odnosi direktno na ovu vrstu zlostavljanja.To otvara puteve za manipulaciju kojom se može tvrditi da ukoliko nije došlo do oštećenja tkiva i organa životinje,nije ni bilo seksualnog nasilja.Verovatno je nesrećna životinja za razonodu sama pristala!!
Simptomatično je da i ova odredba zakona, koja se menja otvara mogućnost za veliku zloupotrebu životinja i da nasuprot Evropi koja uvodi eksplicitne zabrane zoofilije, mi istu podržavamo, pa ćemo imati i bordele za razonodu sa kućnim ljubimcima, verovatno kao vid turističke ponude.
molba
Baveći se promenama koje su predložene u vezi ovog zakona, čiji je potpisnik Ministarstvo poljoprivrede i savremenih tendencija Prava i zakona EU,dolazimo do zaključka da je u pitanju opstrukcija procesa uskladjivanja i pristupanja EU od strane pojedinaca i organa,koji ne prate savremene evropske tendencije i ne tumače smernice sadržane u Direktivama Eu, koje su jasne,koncizne i precizne.
Naprotiv,ovim se zakonom prikuplja i dozvoljava sve ono od čega je Evropa odustala uvidevši da se radi o neadekvatnim tretmanima,pogrešnim pristupima i lošim konceptima. Stvaranjem ambijenta u kome se ne zna šta je pravo a šta ne,otvara se put korupciji i zloupotrebama koje će dodatno otežati budućnost ove zemlje,u kome će se raznim malverzacijama gradjani potkradati,a životinje će ispaštati.
Sve je dozvoljeno, ubijanje po ličnom nahodjenju, držanje životinja kako ko hoće, neprijavljivanje zlostavljanja, podržavanje kladjenja na borbe životinja , trke pasa, eksperimentisanje za zaradu, genetska modifikacija životinja, odgajanje eksperimentalnih životinja za zaradu, eksperimenti za zaradu, prihvatilišta za pse I mačke kao instrument depopulacije, dozvoljava se odgajanje životinja u cilju proizvodnje krzna I kože.
Jednom rečju,ovakvim neprofesionalnim pristupom od strane onih koji su učestvovali u izradi promena, Zakon o dobrobiti životinja će se izroditi u svoju suprotnost i postati Zakon o uništenju svake dobrobiti kojim se razapinje i gnusno ubija humanost, sa zahtevom da se svi poklone kultu profita stvorenog dominacijom nad nemoćnim i nedužnim. Svet ne pati od manjka religije, već od manjka svesnosti i humanosti.
U ime očuvanja humanosti I pravog, trajnog prosperiteta, a ne privremenog profita pojedinaca , ove izmene se ne smeju prihvatiti.
Koalicija Za Život Srbija No Kill Coalition
15.06.2015. poslato
U prilogu je link peticije koja je još uvek aktuelna.
ZAUSTAVIMO SVE SUROVE IZMENE SRSPKOG ZAKONA O DOBROBITI ŽIVOTINJA.
BUDIMO SPREMNI !

KAKO DOĆI DO INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA

Kako doći do informacija od javnog značaja.

Svim borcima za zaštitu životinja !

Da bismo zaštitili i sebe i životinje, neophodno je da znamo koja prava imamo. Veliki broj pisama koje šaljemo, na institucije, kojima to ne bi smelo da se desi, završava bez odgovora i objašnjenja. Brojni su kršitelji prava onih bez glasa i nimalo im se ne dopada da informacije daju. Navikli su da je bahatost i arogancija normalna stvar i koristiće se sve dok mogu. Nećemo im dozvoliti. U vrhu ove beleške je link sajta sa svim važnim informacijama, Poverenika za informacije od javnog značaja, a a u nastavku članak iz Blica, gde Poverenik za informacije govori o toj temi.Posetite sajt. Izuzetno je koristan. Moramo znati. Živimo u vremenima kada se prava gradjana i krše i kriju.

info

sajt pravo da znas

Zločinci medju nama.

PRIJAVITE ZLOČINE!  OSUDITE IH JAVNO!  NE ĆUTITE!  TO JE VAŠA ZAKONSKA OBAVEZA !

Protekla godina završila se onako kako je i započela, brojnim okrutnim zločinima nad psima, koji će vrlo verovatno, kao i svi prethodni proći nekažnjeni. Tinejdzeri u Novom sadu koji psu u uvo stavljaju petardu, navijaju i smeju se, dok mu se lobanja kida, pas u Beogradu sa razvaljenom vilicom, obmotan žicom, štene prebijeno na smrt, koje umire u bolovima, nadjeno u okolini  Draževca i ko zna još koliko žrtava bahate surovosti nad životinjama, koje prolaze za mnoge kao nevažne i nebitne.

– Pa šta, to su samo dzukele.-još uvek mnogi tako misle, ne shvatajući da je svaki surovi zločin, zločin. Reakcija nezainteresovanih svedoka i posmatrača, udeo mladih u zločinima, nekažnjavanje,čak podsticanje, sve su to alarmantne činjenice, koje bi u svakom društvu, trebale da izazovu osudu, učešće svih nadležnih organa u akcijama da se zločinci spreče, kazne i njihovo dalje divljanje obustavi. To se ne dešava. Zašto ?
Manjina, koja ima saosećanja i shvata da se radi o opasnom ponoru, koji omogućava zlikovcima da, ukoliko nekažnjeni, nastavljaju svoje zločine, ne može da uradi mnogo bez saradnje policije, sudstva, medija, osude celokupnog društva. Pišu se prijave, koje će ili neće, neko od nadležnih pročitati.
Ovo je opasna situacija, koja utiče na psihičko stanje normalnih ljudi, koji su svedoci nekažnjenih zločina i koja izaziva traume. Osećaj da živite u zemlji u kojoj na svakom ćošku možete da naletite na psihotičnog slobodnog ubicu, mučitelja, koji uživa u mučenju, a koji neće biti kažnjen, izaziva jezu. Ćutanje većine, nezainteresovanost, još je gora.

Da li to znači da je većina nenormalna?

Ko su ti neljudi, kojima je zabava seći psima noge, uši, trovati ih, vešati ih, ubijati ih petardama? Ko su neljudi, kojima je ovo normalno? Ko su deca koja ovo rade? Ko su roditelji te dece? Gde su oni?

Odakle toliko neoslobodjenog zla, pakosti i zlobe u svima njima? Da li je to nagomilana agresivnost, koja se ispoljava prema slabijima, jer prema drugima ne može? Da li živimo u zemlji u kojoj većina ustvari mrzi životinje i baš ih briga? Normalan čovek se pita, da li su sva moralna merila izgubljena, da li ludilo vlada i šta je sledeće?

I šta da rade oni,koje ovo pogadja, da li mogu da traže obeštećenje od države za bol koji trpe dok ovo gledaju. Užasan osećaj da žive okruženi opasnim ludacima i zločincima, koji vlastima uopšte ne smetaju.Da li da klonu duhom od očaja, ili da uzmu pravdu u svoje ruke, ako je već nigde nema?

Ono što smatramo mogućim i važnim je – Prijavite policiji, insistirajte da dodju. – Ako znate počinioca, napišite prijavu ili se obratite udruženju koje će to uraditi – Povežite se sa ostalima i zajednički posmatrajte, prijavljujte i ometajte zločince .

ZLOČINI NAD ŽIVOTINJAMA  NE SMEJU BITI SVAKODNEVNICA CIVILIZOVANE ZEMLJE!

post jelena jovanovic FB dec 2015 žrtva petardi

Žrtva petardi, pas nadjen u Beogradu

10410727_624279547709745_4482315942178417254_n

link video Štene sa slike , koje je odrastao čovek tukao dok mu nije dosadilo, a komšije ćutale. Okolina Obrenovca.

 

Obešen u Somboru 2015

Obešen u Somboru 2015

29996_milapas_f

Pas kome su noge odsečene 2015 Srbija